fbpx

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti REGSHARE s.r.o.

IČ: 06772374, se sídlem Horní Počaply 128, 277 03 Horní Počaply

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. 288615 (dále jen „prodávající“)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu

1.         Úvodní ustanovení

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce na internetové adrese www.regsharefilament.cz (dále jen „internetový obchod“).

1.2.     Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky nahrazují jakékoliv případné dřívější obchodní podmínky prodávajícího.

1.3.     Obchodní podmínky jsou vyhotoveny a kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce. V případě odchylek v jednotlivých jazykových verzích těchto dokumentů má přednost ta jazyková verze, v níž byla uzavřena kupní smlouva.

1.4.     Znění obchodních podmínek může prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Takovou změnou však již nemohou být dotčena práva a povinnosti vzniklá na základě již uzavřené kupní smlouvy.

2.         Uzavření kupní smlouvy

2.1.    Všechny nabídky a prezentace zboží v internetovém obchodu jsou informativního charakteru a nepředstavují závazný návrh na uzavření smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.     Kupní smlouva je uzavřena na základě odeslané objednávky kupujícího a jejího potvrzení prodávajícím.

2.3.     Kupující vyplní a odešle objednávkový formulář prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu. Za platnou objednávku a závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy je považován úkon kupujícího, jímž vyplní a odešle všechny údaje vyžadované v objednávkovém formuláři, a to především identifikaci zboží, ceny, osoby kupujícího, způsobu doručení zboží a formy úhrady kupní ceny. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající je neověřuje.

2.4.     Podmínkou platnosti objednávky je potvrzení kupujícího, že se seznámil s obchodními podmínkami.

2.5.     Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost deset dnů a je pro prodávajícího nezávazný.

2.6.     Po obdržení objednávky prodávající její akceptaci kupujícímu potvrdí e-mailem na adresu uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Doručením této akceptace objednávky kupujícímu vzniká mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva.

2.7.     V případě, že prodávající nemůže objednávku splnit, může zaslat kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího vlastní nabídku objednávky, která však není závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva i v tomto případě vzniká postupem podle čl. 2.3. – 2.6.

2.8.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese kupující sám.

3.         Cena zboží a platební podmínky

3.1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s její úhradou a s dodáním zboží uhradí kupující ve výši a způsobem, sjednaným v kupní smlouvě.

3.2.    Ceny zboží jsou v internetovém obchodu uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, pokud tam není výslovně uvedeno jinak. Ceny zboží jsou platné po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

3.3.     Cena uvedená v internetovém obchodu nezahrnuje náklady spojené s balením a dodáním zboží, pokud to není výslovně uvedeno. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodu platí pouze pro doručování zboží v České republice, pokud není výslovně uvedeno nebo sjednáno jinak.

3.4.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu s uvedením variabilního symbolu platby, pokud je při zadání platebních údajů v internetovém obchodě nebo podle platebních údajů zaslaných prodávajícím vyžadován. Závazek k úhradě kupní ceny je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6.     Prodávající není povinen expedovat a odeslat zboží před tím, než je kupujícím splněn závazek k úhradě kupní ceny. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.     Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.         Uživatelský účet

4.1.     Na základě registrace provedené na webové stránce internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Zřízení uživatelského účtu však není podmínkou pro to, aby kupující mohl v internetovém obchodu objednat a zakoupit zboží prodávajícího.

4.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a ty aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.4.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

4.5.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména z technických důvodů.

5.         Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.     Kupující, který je spotřebitelem, má za podmínek § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě p odstoupení.

5.2.     Čl. 5.1. obchodních podmínek se nevztahuje na případy, v nichž je právo na odstoupení od smlouvy ze zákona vyloučeno (zejména podle §1837 občanského zákoníku).

5.3.     Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího. Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.4.     V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.     V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně přijatých nákladů na dodání zboží, do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se stany nedohodnou jinak. Tím není dotčeno ustanovení §1832 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6.     Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží za podmínek §1833 občanského zákoníku. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.         Přeprava a dodání zboží

6.1.     Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen zboží při dodání převzít.

6.2.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nesmí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.         Práva z Vadného plnění

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. To neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že podmínkou pro vyřízení reklamace je, aby poskytl potřebnou součinnost, zejména umožnil přezkoumat reklamovaný výrobek.

7.4.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího, který tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

8.         Ochrana osobních údajů

8.1.     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, se řídí především zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8.2.     Bližší podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji jsou obsaženy v Informaci o zpracování osobních údajů, která je umístěna na webové stránce internetového obchodu a s níž se kupující seznámil.

9.         Doručování

9.1.     Oznámení musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, pokud není v obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě uvedeno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

9.2.     Kontaktní adresou prodávajícího je místo jeho sídla a kontaktní adresou kupujícího místo jeho bydliště nebo sídla uvedené v objednávce nebo uživatelském účtu.

9.3.     Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

9.4.     Běžnou korespondenci a sdělení mohou strany doručovat i prostřednictvím elektronické pošty.

10.       Závěrečná ustanovení

10.1.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

10.2.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich smluvní vztah se řídí českým právem, je dána pravomoc soudů ČR a místní příslušnost obecného soudu prodávajícího. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

V Praze dne 17.9. 2020

Příloha obchodní podmínek

  1. Formulář k odstoupení od kupní smlouvy ke stažení.
  2. Dokument s postupem při reklamaci zboží

CZK